Traject leidinggeven

Leergang leidinggeven voor professionals

Doel

Kennis, (zelf)inzicht en vaardigheden vergroten om rol als leider in een medische groep te verstevigen. Het belangrijkste instrument om in dergelijke posities invloed uit te oefenen is de leidinggevende als persoon zelf. Het programma is gericht op de persoonlijke invulling van leiderschap en de zogenaamde ‘soft skills’.

Doelgroep

Artsen met leidinggevende of managementtaken, zoals voorzitters / afdelingshoofden van vakgroepen, medisch managers van een afdeling of RVE en stafbestuurders; andere professionals (HBO of academisch niveau).

Duur

Het programma bestaat uit 3 bijeenkomsten met aansluitend twee intervisiebijeenkomsten, totaal 7 dagdelen. Voorbereidingstijd gemiddeld een uur per bijeenkomst (literatuur, casusvoorbereiding & reflectie).

Aanpak

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende manieren van leren, zoals kennisoverdracht, het oefenen van vaardigheden, leren in de praktijk en van elkaar, en individuele en gezamenlijke reflectie met begeleide intervisie. Daarbij is veel ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek. De deelnemers gaan tussen de verschillende blokken door in de praktijk daadwerkelijk met de aangereikte stof aan de slag.

Globaal programma:

Bijeenkomst 1, introductie (1 dagdeel):

  • voorkeursstijlen van leiderschap van de deelnemers aan de hand van een van tevoren ingevulde vragenlijst
  • leiderschapsstijlen
  • leiderschap in context

Bijeenkomst 2, leiderschap in 1 op 1 interactie (2 dagdelen):

  • Essentiële communicatievaardigheden
  • Oefenen met leiderschapsstijlen
  • Omgaan met disfunctioneren

Bijeenkomst 3, interventies in de groepsdynamiek ( 2 dagdelen):

  • omgaan met belangentegenstellingen en conflicten
  • invloed uitoefenen in vergaderingen en overdracht
  • ontwikkelen collectieve ambitie

Bijeenkomst 4 en 5:

Intervisiebijeenkomsten, waarin deelnemers gezamenlijk reflecteren op hun denken en handelen, om het geleerde meer te verankeren in denken en gedrag.

Groepsgrootte

8-12 deelnemers

Begeleider

Yolande Witman

Neem voor meer informatie contact op met Yolande Witman